U bevindt zich hier: Home » Nieuws


Tornax nieuwsfeed!Tornax nieuwsfeed! |

Nieuws

2 april 2017

Algemene ledenvergadering 4 april


Namens het bestuur van de Volleybalvereniging Tornax
nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergade¬ring op dinsdag 4 april 2017
om 20.00 uur in café-rest. "De Tapperij”

Agenda

1.    Opening
2.    Notulen van ALV 22 maart 2016
3.    Ingekomen stukken
4.    Mededelingen, o.a. Nevobo, Ruurlose Sportfederatie, convenant volleybalverenigingen Berkelland
5.    Jaarverslag Secretaris
6.    Jaarverslag Financieel
7.    Verslag kascommissie
8.    Verkiezing kascommissie
9.    Begroting 2017 (inclusief vaststellen contributie)
10.    Bestuursverkiezing:
    Secretaris: vacant
        Het bestuur stelt voor deze functie verkiesbaar: Quicilia Hoffman

Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester    : Andre Welmerink
Het bestuur stelt voor deze functie verkiesbaar: geen

Aftredend en niet herkiesbaar algemeen lid TC        : vacant

Het bestuur stelt voor deze functie verkiesbaar: Marcel Giesen    
(Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de voorzitter aanmelden.


11.    Jaarverslag en jaarplan Jeugdzaken
12.    Jaarverslag en jaarplan T.C.
13.    Jaarverslag en jaarplan PR en activiteiten
14.    Rondvraag
15.    Sluiting

N.B.:
1)    Alle jeugdleden vanaf 16 jaar, gewone leden en ereleden hebben stemrecht.
2)    Het financieel verslag, begroting, de notulen, diverse jaarverslagen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. De jaarverslagen zijn tevens een aantal dagen van tevoren beschikbaar op www.tornax.nl.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur